Služby

Inžinierská činnosť

 • analýza aktuálneho stavu napájania a elektroinštalácie
 • posúdenie vhodnosti prevádzkovania napájacích a záložných systémov
 • návrhy možných riešení napájania v súlade s potrebami zákazníka (posúdenie možností rozšírenia jestvujúcich systémov, návrh nových koncepcií napájania)
 • realizácie meraní a záťažových testov
 • odporúčanie pre najvhodnejšie riešenie z hľadiska optimalizácie technických možností a nákladov
 • návrh a vývoj zariadení presne podľa potrieb zákazníka (zariadenia „na kľúč“)
 • vypracovanie projektovej dokumentácie elektrickej, technologickej, prípadne stavebnej časti pri zachovaní nadväznosti na jestvujúcu projektovú a technickú dokumentáciu
 • vypracovanie rozpočtu investičného zámeru
 • konzultačná činnosť - spolupráca s inžiniermi zákazníka

Inštalácia

 • príprava elektrických rozvodov
 • montáž súvisiacich technológií
 • montáž napájacích zariadení a systémov
 • uvedenie zariadení do prevádzky, meranie a nastavenie optimálnych prevádzkových parametrov
 • odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení, vypracovanie revíznej správy, zaškolenie obsluhy
 • logistické služby (doprava, manipulácia, osadenie zariadenia na mieste inštalácie)

Servisné služby

 • Oprava zariadení vyplývajúce z činnosti spoločnosti
 • Revízie nabíjacích zariadení, UPS zariadení, EZA, batérií
 • Školenia v rozsahu činností spoločnosti
 • Likvidácia starých batérií podľa platných právnych noriem a na základe povolení
 • pravidelná údržba napájacích a záložných zdrojov vrátane komplexných profylaktických prehliadok
 • kapacitné skúšky akumulátorových batérií
 • návrh a realizácia potrebných opatrení vyplývajúcich z profylaktickej prehliadky a kapacitnej skúšky zariadenia
 • možnosť realizácie diaľkového dohľadu nad napájacími a záložnými zdrojmi
 • nepretržitá technická podpora